Copyright © 2008 Almanet Co. webmaster@almanet.ir

 

یکی از بزرگرترین ویژگی های برند Rejiband عدم آسیب رسیدن به کابل ها و تجهیزات نصب شده بر روی آن می باشد. در شکل های زیر این مطلب نشان داده شده است: