در شکل زیر مدل CE25 نشان داده شده است و در ادامه روش نصب آن تشریح شده است:

در شکل زیر مدل ED275 نشان داده شده است و در ادامه روش نصب آن تشریح شده است:

 

در شکل زیر مدل FASTLOCK نشان داده شده است و در ادامه روش نصب آن تشریح شده است:

ر شکل زیر مدل CEFAS نشان داده شده است و در ادامه روش نصب آن تشریح شده است:

در شکل زیر مدل EDS نشان داده شده است و در ادامه روش نصب آن تشریح شده است:

در شکل زیر مدل AUTOCLIC نشان داده شده است و در ادامه روش نصب آن تشریح شده است: 

در شکل زیر مدل EDRN نشان داده شده است و در ادامه روش نصب آن تشریح شده است:

 

از سری محصولات مدیریت کابل لگراند فرانسه می باشد. این سری از محصولات دارای متعلقات زیادی می باشد. از جمله این متعلقات Couplerها یا همان قطعات اتصال می باشد. قطعات اتصال Cablofil به هفت رنج مختلف تقسیم می شوند:

- مدل AUTOCLIC

- مدل EDRN

- مدل EDS

- مدل CEFAS

- مدل FASTLOCK

- مدل ED275

- مدل CE25

 

Copyright © 2008 Almanet Co. webmaster@almanet.ir