ترانکینگ 195×50 میلیمتر  از نوع Adaptable به همراه درب نرم 85 میلیمتر - دو محفظه - سفید رنگ - دو متری

With Nice Design


 

مشخصات کلی ترانکینگ 195*50 میلیمتر                                                                                         General Characteristic


 

 ¤ ترانکینگ از نوع Adaptable به همراه کلیه متعلقات (ترانکینگ شبکه، داکت شبکه)
  ¤ متریال استفاده از بهترین نوع PVC سفید رنگ با فرمولاسیون محرمانه
                        

  ¤ دارای تاییدیه NF C 68-104

● Full assembled DLP trunking 50×80mm trunking and fitting
Confirm to NF C 68-104
● Full assembled trunking

● متعلقات ترانکینگ 150×50 میلیمتر

Accessories of DLP
Image Definition/Specification Part Number

Trunking With Partition
Length 2m
¤ Fits onto the whole trunking including in internal & external angles
¤ Suitable for an optimized installation with Mosaic & Program Mosaic sockets with supports

10452

ترانکینگ همراه با پارتیشن
طول دو متر
مجهز به انواع متعلقات مانند گوشه داخلی و خارجی
متناسب برای نصب انواع مکانیزم‌ها و کادر و پایه‌های Mosaic و Program Mosaic

Flexible cover
Fits onto the whole trunking including in internal or external angles
Conform to NF C 68-104

10522

درب انعطاف پذیر (نرم)
قابلیت نصب بر روی انواع متعلقات ترانکینگ مانند گوشه داخلی و خارجی
دارای تاییدیه
NF C 68-104

Separation Partition
Length 2m
can be used with other ranges

10472

پارتیشن به منظور نصب ترانکینگ
طول 2 متر
قابلیت استفاده در رنج‌های دیگر ترانکینگ

Body Joint
For aligning bases during installation

10691

قطعه اتصال بدنه خاری
برای نصب در راستای موازی در هنگام نصب

Cover joint for 85mm cover
Can be fitted with evolutive lighting units for a power supply from side or through the suspended ceiling

10802

قطعه اتصال درب ترانکینگ به عرض 85 میلیمتر

Internal Angle
Changeable internal angle, from 85° to 95°
for 50×195mm trunkings

10606

گوشه داخلی برای عمق‌های 50 میلیمتر همراه با پارتیشن
قابلیت تغییر زاویه از 85 تا 95 درجه
برای ترانکینگ‌ها به ابعاد
1950×50 میلیمتر از نوع full assembled

External Angle
Changeable external angle, from 60° to 120°
for 50×195mm trunkings

10635

گوشه خارجی برای عمق‌های 50 مبلیمتر همراه با پارتیشن
قابلیت تغییر زاویه از 60 تا 120 درجه
برای ترانکینگ‌ها به ابعاد 50×105میلیمتر از نوع full assembled

Flat Angle
90° Flat Angle

10792

زاویه تخت ترانکینگ
زاویه 90 درجه

End Cap
Left or Right end cap

10707

قطعه انتهایی
قابلیت نصب در سمت است و چپ تر
انکینگ

Flat junction
For tap-off to a 50mm depth branch

10732

انشعاب سه راهی ترانکینگ
برای انشعاب‌ها به عمق 50 میلیمتر

Clip
fully assembled DLP trunking& adaptable fitting
Conform to NF C 68-104
Clip for 85 mm cover

10682

بست مخصوص کابل و سیم در ترانکینگ
قابلیت استفاده در ترانکینگ‌های adaptable و  full assembled
دارای تاییدیه NF C 68-104
مخصوص ترانکینگ‌ها با عرض درب 85 میلیمتر

Base for clamp
fully assembled DLP trunking & adaptable fitting
Conform to NF C 68-104
Base for cable ties

30881

نگهدارنده مخصوص کابل و سیم در ترانکینگ
قابلیت استفاده در ترانکینگ‌های adaptable و full assembled
دارای تاییدیه NF C 68-104

© Trunking Adaptable - 50 x 195 - with two cover 85 mm - 2 m - white

● ظرفیت ترانکینگ 195×50 میلیمتر


تعداد کابل‌های عبوری از مقطع ترانکینگ 195×50 میلیمتر در صورت عدم استفاده از تجهیزات جانبی مانند کادر و پابه و سوکت‌ها

ظرفیت نوع کابل
224 رشته کابل Cat 6 UTP
224 رشته کابل Cat 6 FTP
322 رشته کابل کابل برق  3*1.5
238 رشته کابل کابل برق  3*2.5

● ویژگی‌ها ترانکینگ 195×50 میلیمتر


  ● قابلیت نصب پارتیشن زیر درب ترانکینگ
  ●
قابلیت اتصال به ترانکینگ کف با استفاده از قطعات مخصوص
  ● ارائه درب نرم با عرض 85 میلیمتر همراه با بدنه ترانکینگ با دو محفظه
  ● عرضه در شاخه‌های 2 متری
 
قابلیت نصب انواع کادر و پایه‌های و سوکت‌های Mosaic Program بر روی ترانکینگ


  Trunking with partition
  Supplied with: - one 50 x 195 mm body - two flexible cover 85 mm wide
  Fits onto the whole trunking including in internal and external angles
  Suitable for an optimized installation with Mosaic wiring accessories by the use of Mosaic sockets with support
 ● Length 2 m

 

Copyright © 2008 Almanet Co. webmaster@almanet.ir