ترانکینگ 105×50 میلیمتر از نوع Adaptable - سفید رنگ - دو متری

● By Smooth Design


 

محصول کابل لگراند در سبد کالای محصولات آلما شبکه می‌باشد.

© Adaptable DLP Trunking

 مشخصات کلی ترانکینگ 105*50 میلیمتر                                                                                        General Characteristic


 

  ¤ ترانکینگ از نوع Adaptable به همراه کلیه متعلقات (ترانکینگ شبکه، داکت شبکه)
  ¤ متریال استفاده از بهترین نوع PVC سفید رنگ با فرمولاسیون محرمانه
  ¤ دارای تاییدیه NF C 68-104

● Full assembled DLP trunking 50×80mm trunking and fitting
Confirm to NF C 68-104
● Full assembled trunking

● متعلقات ترانکینگ 105×50 میلیمتر

Accessories of DLP
Image Definition/Specification Part Number

Trunking Without Partition
Length 2m
¤ Fits onto the whole trunking including in internal & external angles
¤ Suitable for an optimized installation with Mosaic & Program Mosaic sockets with supports

10422

بدنه ترانکینگ
طول دو متر
مجهز به انواع متعلقات مانند گوشه داخلی و خارجی
متناسب برای نصب انواع مکانیزم‌ها و کادر و پایه‌ها

Separation Partition
Length 2m

10582

پارتیشن جدا کننده فضای درون ترانکینگ
طول دو متر

Body joint
For aligning bases during installation

10691

قطعه اتصال بدنه خاری
برای نصب در راستای موازی در هنگام نصب

Cover joint for 85mm cover
Can be fitted with evolutive lighting units for a power supply from side or through the suspended ceiling

10802

قطعه اتصال درب ترانکینگ به عرض 85 میلیمتر

Internal Angle
Changeable internal angle, from 85° to 95°
for 50×105mm trunkings

10602

گوشه داخلی برای عمق‌های 50 میلیمتر
قابلیت تغییر زاویه از 85 تا 95 درجه
برای ترانکینگ‌ها به ابعاد 50×105 میلیمتر از نوع full assembled

External Angle
Changeable external angle, from 60° to 120°
for 50×105mm trunkings

10622

گوشه خارجی برای عمق‌های 50 مبلیمتر
قابلیت تغییر زاویه از 60 تا 120 درجه
برای ترانکینگ‌ها به ابعاد 50×105میلیمتر از نوع full assembled

Flat Angle
90° Flat Angle

10785

زاویه تخت ترانکینگ
زاویه 90 درجه

End Cap
Left or Right end cap

10702

قطعه انتهایی

قابلیت نصب در سمت است و چپ ترانکینگ

Flat junction
For tap-off to a 80mm wide branch

10736

انشعاب سه راهی ترانکینگ
برای انشعاب‌ها به عرض 80 میلیمتر

Clip
fully assembled DLP trunking& adaptable fitting
Conform to NF C 68-104
Clip for 85 mm cover

10682

بست مخصوص کابل و سیم در ترانکینگ
قابلیت استفاده در ترانکینگ‌های adaptable و  full assembled
دارای تاییدیه NF C 68-104
مخصوص ترانکینگ‌ها با عرض درب 85 میلیمتر

Base for clamp
fully assembled DLP trunking & adaptable fitting
Conform to NF C 68-104
Base for cable ties

30881

نگهدارنده مخصوص کابل و سیم در ترانکینگ
قابلیت استفاده در ترانکینگ‌های adaptable و full assembled
دارای تاییدیه NF C 68-104

● ظرفیت ترانکینگ 105×50 میلیمتر


تعداد کابل‌های عبوری از مقطع ترانکینگ 105×50 میلیمتر در صورت عدم استفاده از تجهیزات جانبی مانند کادر و پابه و سوکت‌ها

ظرفیت نوع کابل
87 رشته کابل Cat 6 UTP
87 رشته کابل Cat 6 FTP
265 رشته کابل کابل برق  3*1.5
196 رشته کابل کابل برق  3*2.5

● ویژگی‌ها ترانکینگ 105×50 میلیمتر


  ● قابلیت نصب پارتیشن زیر درب ترانکینگ
  ●
قابلیت اتصال به ترانکینگ کف با استفاده از قطعات مخصوص
  ● عرضه در شاخه‌های 2 متری
 
قابلیت نصب انواع کادر و پایه‌های و سوکت‌های Mosaic Program بر روی ترانکینگ


  Trunking without partition
  Supplied with: one 50 x 105 mm body
  Fits onto the whole trunking including in internal and external angles
  Suitable for an optimized installation with Mosaic wiring accessories by the use of Mosaic sockets with support
 ● Length 2 m

 

Copyright © 2008 Almanet Co. webmaster@almanet.ir